Зэ1ук1э

   

Адыгэ къэралыгъо университетым (къ. Мыекъуапэ, Адыгэ Республикэр, Урысые Федерациер) шIэныгъэ зэIукIэ (workshop) «АДЫГАБЗЭМ ИЗЭГЪЭШIЭНКIЭ ДЖЫРЭ ДУНАИМ ЩАГЪЭФЕДЭРЭ ЕКIОЛIАКIЭХЭР» шэкIогъум и 20-м щегъэжьагъэу и 22-рэм нэс 2019-рэ илъэсым щыIэщт.

Непэ адыгабзэм игъэфедэн нахь макIэ зэрэхъурэм адыгэ лъэпкъыр егъэгумэкIы. Ныдэлъфыбзэм иегъэджэнкIэ агъэфедэрэ шIыкIэхэр непэрэ щыIакIэм диштэжьхэрэп. Ахэмэ язэхъокIыгъо уахътэ къэсыгъ.

Бзэр къэухъумэгъэным, ащ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным пае, адыгэ гъэсэгъэ-еджагъэхэр зэкъотхэу екIолIакIэхэр къыхэхыгъэн фае. Джырэ дунаим бзэр къызэтезгъэнэщтыр информациер зыщыжъот обществэм ар щылажьэу, цIыфымкIэ псэукIэ амалэу зыхъукIэ ары.

Мурадэу шIэныгъэ зэIукIэм иIэр – адыгабзэм изэгъэшIэнк1э екIолIэкIэ хэхыгъэхэр зыIэкIэлъ шIэныгъэлэжьхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ зыхэлэжьэщт куп зэхэщэгъэныр. ЗэIукIэм къеблэгъагъэхэм IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэу.

ЗэхэщакIор:

Адыгэ къэралыгъо университет

Адыгэ филологиемрэ культурэмрэ яфакультет

ЗэIукIэм бзэу зэрэщыгущыIэщтхэр:

 адыгабз;

 урысыбз;

 инджылызыбз.

ЗытегущыIэщт упчIэхэр:

  • Адыгэ бзэшIэныгъэм непэ изытет ык1и къэуцурэ упчIэхэр.
  • Адыгабзэм иегъэджэн щагъэфедэрэ шIыкIэ хэхыгъэхэр.
  • Лъэпкъыбзэ цIыкIухэм язэгъэшIэнкIэ дунаим щагъэпэрытрэ екIолIакIэхэр.
  • Лъэпкъ бзэшIэныгъэмрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэмрэ.
  • Литературэмрэ зэдзэкIын Iофымрэ бзэр зэращылажьэрэр.
  • Бзэр лъэпкъ гупшысэм изехьак1у.