Программэр

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭ Я МИНИСТЕРСТВ

АДЫГЭ КЪЭРАЛЫГЪО УНИВЕРСИТЕТ

АДЫГЭ ФИЛОЛОГИЕМРЭ КУЛЬТУРЭМРЭ ЯФАКУЛЬТЕТ

Дунэе ш1эныгъэ конференцие

(workshop)

АДЫГАБЗЭМ ИЗЭГЪЭШIЭНКIЭ ДЖЫРЭ ДУНАИМ ЩАГЪЭФЕДЭРЭ ЕКIОЛIАКIЭХЭР 

ПРОГРАММЭР

шэк1огъум и 20-22-рэм 2019 илъэс

Мыекъуапэ

Дунэе ш1эныгъэ конференцием (workshop)

ипрограмм

«АДЫГАБЗЭМ ИЗЭГЪЭШIЭНКIЭ ДЖЫРЭ ДУНАИМ ЩАГЪЭФЕДЭРЭ ЕКIОЛIАКIЭХЭР»

Мурадэу шIэныгъэ зэIукIэм иIэр – адыгабзэм изэгъэшIэнк1э екIолIэкIэ хэхыгъэхэр зыIэкIэлъ шIэныгъэлэжьхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ зыхэлэжьэщт куп зэхэщэгъэныр. ЗэIукIэм къеблэгъагъэхэм IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэу.

Шэк1огъум и 20-м зэ1ук1эм хэлэжьэщтхэм якъэк1он.

Шэк1огъум и 21-рэм зэ1ук1эм 1оф еш1э.

Зыдэщы1эщт ч1ып1эр: Адыгэ къэралыгъо университетым и Ш1эныгъэ библиотекэ конференц-залым.

Зырагъэжьэщтыр: сыхьатыр 10-00.

Шэк1огъум и 22-м- зэфэхьысыжьхэр, хьак1эхэр экскурсием ащэх, мэк1ожьых.

Упч1эу зэ1ук1эм щызэхафыщтхэр

 • Альтернативнэ егъэджэн проектхэр.
 • Ныдэлъфыбзэр зэбгъэш1энк1э исскуствэр амалыш1у.
 • Адыгабзэм изэгъэш1энк1э агъэфедэрэ электроннэ ресурсхэр ык1и ек1ол1ак1эхэр.
 • Адыгабзэм иегъэджэнк1э ушэтыгъэ ек1ол1ак1эхэр.

Зэ1ук1эм иуахътэ зэгощыгъэщтыр

Къэгущы1эхэрэм такъикъ 15-м нэс.

Зэнэкъокъу-зэхэф зэдэгущы1эр такъикъ 20-м блэмык1эу.

Сыхьатыр 9-00 щегъэжьагъэу 10-00 нэс къэк1уагъэхэр агъэнафэх.

Сыхьатыр 10-00 щегъэжьагъэу 17-00 нэс воркшопым 1оф еш1э.

Сыхьатыр 13-00 щегъэжьагъэу 14-00 нэс щэджэгъуашх.

Сыхьатыр 17-00 щегъэжьагъэу 17-30 нэс зэфэхьысыжьхэр.

Сыхьатыр 18-00 Гъук1э Замудин  ихьак1эщ еблэгъэщтых.

Зэ1ук1эр зезыщэрэр

Хьамырзэкъо Нуриет – адыгэ филологиемрэ культурэмрэ яфакультет идекан, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат.

Ш1уфэс  гущы1эр къэзы1охэрэр

К1эращ Анзаур — Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ ш1эныгъэмрэ я Министр, экономикэ ш1эныгъэхэмк1э доктор.

Мамый Дауд — Адыгэ къэралыгъо университетым иректор, физик-хьисап шIэныгъэхэмкIэ кандидат.

Л1ы1ужъу Адам — Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэхмк1э институтым идиректор, адыгабзэр къэухъумэгъэным фэлажьэрэ Проектнэ офисым ипащ, философие   шIэныгъэхэмкIэ доктор.

Къэгущы1эхэрэр

Альтернативнэ егъэджэн проектхэр

 1. Жыгунэ Лидия  (Тулейн университет, США). Егъэджэныр, джэгуныр, гъаш1эр «Чъыг ч1эгъым». Адыгабзэм иальтернативнэ егъэджэн амалхэр.  
 2. Абрэкъо Бэлла (Налщыкъ). Къэбэртэябзэм ымакъэхэр джэгук1э амалхэр гъэфедагъэу зэрябгъэш1эщтыр: мэкъэ 1ужъухэр бзэгъэпс таблицэмк1э ятэгъаш1э.
 3. Хьамырзэкъо Нуриет, Цэй Зарем, Цэй Бэл, К1убэ Нарт (Мыекъуапэ). Адыгэ лъэпкъыбзэ лагерь: гъэхъагъэхэр, гугъап1эхэр.

Ныдэлъфыбзэр зэбгъэш1энк1э исскуствэр амалыш1у

 1. Уджыхъу Мариет (Мыекъуапэ). Тыджэгузэ адыгабзэк1э тыкъэгущы1э («Щыгъыжъый» к1элэц1ык1у купым игъэпсык1).
 2. Гъук1э Замудин (Мыекъуапэ). Адыгабзэм изэгъэш1энк1э орэдыжъкъэ1оным пкъырылъ амалхэр.
 3. Хьак1эмыз Мир (Дюздже университет, Тыркуер). Адыгэ литературэм иегъэджэн ек1ол1эк1э зэфэшъхьафэу епхьыл1эн плъэк1ыщтхэр: Омер Четин Гъогул1 «Гугъэ мыухыжьхэр».

Адыгабзэм изэгъэш1энк1э агъэфедэрэ электроннэ ресурсхэр

 ык1и ек1ол1ак1эхэр

 1. Ландер Юрий (НИУ «Высшая школа экономики», Москва). Адыгабзэм икорпусрэ адыгабзэм иегъэджэнрэ.
 2. Бэгъырэкъо Ирин (Бзэш1эныгъэм иинститут РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Москва). Адыгабзэм икорпусрэ адыгабзэм иегъэджэнрэ.
 3. Унэрэкъо Рай (Мыекъуапэ). Адыгабзэм иэлектроннэ зэхэф гущы1алъ.
 4. Едыдж Мэмэт (Мыекъуапэ). Бзэхэм язэгъэш1энк1э ек1ол1ак1эхэу «Актив» еджап1эм щагъэфедэхэрэр.
 5. Хелиг Моника (СИЛ Интернэшнел, Германиер). Уфэеныр ык1и уищык1эгъэныр – бзэм игъэфедэнк1э апэрэ лъэбэкъу.
 6. Феер Райнер (Германиер). Адыгабзэр  инджылызыбзэмрэ урысыбзэмрэ ягъэпшагъэу 1эк1ыб хэгъэгубзэхэм афэдэу зэрэзэбгъэш1эн плъэк1ыщтыр.
 7. Джамырзэ Фатим, Долуденкэ Елена (Мыекъуапэ). Европэ шапхъэм ибзэкомпетенциехэм атетэу адыгабзэр зэрэзэбгъэш1эщтыр.

Адыгабзэм иегъэджэнк1э ушэтыгъэ ек1ол1ак1эхэр

 1. Долэ Рузан (Дюздже университетыр, Тыркуер). Лъымы1эсрэ адыгэ глаголхэм язэхъок1ын тыркубзэк1э гущы1эрэ еджак1омэ зэрябгъэш1эщт амалхэр.
 2. Арсланбай Гощнагъу (Самсун дэт Ондокуз Майыс университетыр, Тыркуер). Адыгабзэр ныдэлъфыбзэу ябгъаш1э зыхъук1э зэдэгущы1эныр егъэджэн амалыш1у зэрэхъурэр.
 3. Хьатам Надждэт (Мыекъуапэ). Тхэкlэ-еджакlэ мэтодикэм (шlыкlэм) тхэпкъылъэм иlахьэу хэлъыр.
 4. Бгъошэ Муслимэт, Блыпэшъэо Мир (Мыекъуапэ). Бзит1у зы1улъ зэмылэгъу аудиторием адыгабзэр зэрябгъэш1эщт амалхэр (Проектнэ офисым зэхищэгъэ курсхэм яопыт щыщ).
 5. Темзэкъо Марин. Ушэтыгъэ егъэджэн къулаим щыщ.             
 6. Еутых Радира, Алъэсчыр Имандра (Иорданиер). Иорданием адыгабзэр зэрэщызэрагъаш1эрэр.
 7. Лабай Сана (Израиль). Адыгабзэр Кфар – Кама зэрэщызэрагъаш1эрэр.

Зэдэгущы1э — зэнэкъокъум хэлэжьэщтхэр

 1. Абрэдж Ачэрдан, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор.
 2. Бырсыр Батырбий, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор.
 3. Ляушэ Светлан, философие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор.
 4. Анцокъо Сурэт, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, АРИГИ-им бзэ  отделым и1эшъхьэтет.
 5. Хьак1мэфэ Зайнет, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор, нэмыцыбзэм икафедрэ  и1эшъхьэтет.
 6. Ахиджак Марет, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор, бзэш1эныгъэм икафедрэ  и1эшъхьэтет.
 7. Беданэкъо Зулейхъан, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор, урысыбзэм икафедрэ  и1эшъхьэтет.
 8. Хэшх Файзет, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент, урыс филологием икафедрэ и1эшъхьэтет.
 9. Макерэ Сусан, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор, инджылызыбзэм икафедрэ и1эшъхьэтет.
 10. Уракъ Фатим, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, урысыбзэ егъэджэным  икафедрэ  и1эшъхьэтет.
 11. Бэгъырэкъо Хьазрэт, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор.
 12. Унэрэкъо Мир, тарихъ ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 13. Хьак1эмыз Мир, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 14. Шъхьэлэхъо Рим, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 15. Хъуажъ Нурьят, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 16. Къохъужъ Зарем, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 17. Бгъошэ Зарет, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 18. Пщыжъ Асят, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 19. Ахъмэт Джульет, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 20. Ачох Бел, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 21. Лямыкъо Бел, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 22. Хьакъунэ Эльз, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
 23. Унэрэкъо Щамсет (АПК, Мыекъуапэ).
 24. Унэрэкъо Гунэс (АРКИ, Мыекъуапэ).

К1элэегъаджэхэр

 1. Айтекэ Сусан (СОШ № 6, Кощхьэблэ р-н).
 2. Блэгъожъ Марет (СОШ № 1, Адыгэкъал).
 3. Бэгъ Марет (СОШ № 4, Теуцожь р-н).
 4. Беляевэ Валентина Ивановнар (СОШ №1 Джэджэ р-н).
 5. Гъук1эл1  Марет (АРГ, Мыекъуапэ).
 6. Гъыщ Свет (СОШ № 5, Мыекъуапэ).
 7. Гъыщ Нахьмэт (СОШ № 1,  Шэуджэн р-н).
 8. Даур Фатим (СОШ № 15, Мыекъуапэ).
 9. Дэкуф Людмил (СОШ №7, Тэхътэмыкъое р-н ).
 10. Ешэкъо Марзят (СОШ №1,  Кощхьэблэ р-н).
 11. Къайтмэс Эмм (СОШ №22, Мыекъуапэ).
 12. Мэлгощ Лид  (АРГ, Мыекъуапэ).
 13. Мэрэтыкъо Нурят (СОШ №1, Джэджэ р-н)
 14. Ожъ Нахьмэт (СОШ №5, Мыекъуапэ).
 15. Тхьаркъуахъо Сусан (СОШ №6,  Теуцожь р-н).
 16. Хьак1эмыз Фатим (СОШ №6,  Шэуджэн р-н).
 17. Хьатх Сулиет (СОШ № 25, Тэхътэмыкъое р-н).
 18. Хъут  Файзет (СОШ № 3, Красногвардейскэ р-н).
 19. Хъуажъ Фатим (СОШ № 9, Красногвардейскэ р-н).
 20. Шаукъо Фатим (СОШ № 6,  Шэуджэн р-н).
 21. Шумэн Замир (СОШ № 4,  Теуцожь р-н).
 22. Шъхьак1эмыкъо Зарим (СОШ №3, Шэуджэн р-н).
 23. Яхъул1э Зой (СОШ №2, Мыекъуапэ).

Зэ1ук1эм изэфэхьысыжьхэр

 1. Адыгабзэм дэлажьэрэ шIэныгъэлэжьхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ якуп              зэхэщэгъэныр.
 2. Дунэе адыгэбзэ ш1эныгъэлэжь купыр зэрыгъозэщт уставыр зэдэштэгъэныр.
 3. Купым 1эшъхьэтетэу и1эщтыр гъэнэфэгъэныр.