ГъэцэкIэкIо купыр

Тхьаматэр — Мамый Дауд,

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор, физик-хьисап шIэныгъэхэмкIэ кандидат.

Тхьамэтэ гуадзэр — ЛIыIужъу Адам,

Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэхмк1э институтым идиректор, адыгабзэр къэухъумэгъэным фэлажьэрэ Проектнэ офисым ипащ, философие шIэныгъэхэмкIэ доктор

Купым хэтхэр:

 1. Ляушэ Светлан- философие шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, аспирантурэмрэ диссертацие ушэтын зэхахьэхэр зезыгъакIорэмэ япащ.
 2. Лъэустэнджэл Ирин – имидж гъэпсыным фэгъэзагъ.
 3. Хьамырзэкъо Нуриет– филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент, адыгэ филологием икафедрэ ипащ, адыгэ филологиемрэ культурэмрэ яфакультет идекан.
 4. ХьакIэмыз Мир – филологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, Дюздже университетым (Тыркуер) ипрофессор.
 5. Унэрэкъо Рай — филологие ш1эныгъэмк1э доктор, профессор, адыгэбзэш1эныгъэ  Гупчэм ипащ.
 6. Хэшх Файзэт — филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент, урыс филологием икафедрэ ипащ.
 7. ХьакIэмыз Мир — филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, адыгэ филологием икафедрэ идоцент, Адыгэ республикэм адыгабзэмрэ литературэмрэ якIэлэегъаджэхэм яметодзэхахьэ итхьамат.
 8. Бгъошэ Зар — филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, адыгэ филологием икафедрэ идоцент.
 9. Цэй Белл — филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, адыгэ филологием икафедрэ идоцент.
 10. Цэй Зарем — тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, адыгэ тарихъымрэ культурэмрэ якафедрэ идоцент.
 11. ЛIыхэсэ Светлан – Адыгэ къэралыгъо университетым Медиа гупчэм ипащ.
 12. Изидин Нур – хьисап факультетым имагистрант.
 13. Тхьаркъохъо Нафсэт– Адыгэ филологиемрэ культурэмрэ яфакультет иаспирант.